2024c

24c Мултилокуларна туморна формация на шията, инфилтрираща кожата. Интраоперативна находка. Поетапно опрепариране, резекция на йугуларис екстерна поради интралуминални метастази. Резекция на йугуарис интерна, на сублингвалната жлеза и на субмандибуларната жлеза. 2018, Проф. Д-р Г. Чернев.