2069a

10. Пациент с отстранена посредством електродисекаж кожна лезия над горна устна. Постоперативно хистологично установен колизионен тумор между меланоцитен ахроматичен невус (безцветна бенка) и кожен рак (базоклетъчен карцином), 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.