2069a

10а. Пациент с отстранена посредством електродисекаж кожна лезия над горна устна. Постоперативно хистологично установен колизионен тумор между меланоцитен ахроматичен невус (безцветна бенка) и кожен рак (базоклетъчен карцином). Проф. д-р Георги Чернев.