2102i

43i. Пациент с множествени кожни тумори, третирани посредством електроакаутер. Остатъчни незарастващи рани в дълбочина и налични съмнения за резидуална туморна тъкан. Планирани реексцизии с допълнителна хистопатологична оценка. Стартиране на отстраняването на лезията на гърба. Интраоперативна находка. Проф. д-р Георги Чернев.