2102m

43m. Пациент с множествени кожни тумори, третирани посредством електроакаутер. Остатъчни незарастващи рани в дълбочина и налични съмнения за резидуална туморна тъкан. Планирани реексцизии с допълнителна хистопатологична оценка. Постоперативен статус след провеждане на първата хирургична намеса. Проф. д-р Георги Чернев.