2102q

43p. Пациент с множествени кожни тумори, третирани посредством електрокаутер. Остатъчни незарастващи рани в дълбочина и налични съмнения за резидуална туморна тъкан. Планирани реексцизии с допълнителна хистопатологична оценка. Постоперативна находка, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.