1011m

11m Пациент с тумор на ушната мида. Интраоперативна находка. Клиновидна резекция на ушната мида. Състояние след отстраняване на туморната формация в здраво и адпатиране поетапно на раневите ръбове. 2017, Проф. Г. Чернев.