g2019-025-m-000

25m. Пациент с гигантски кожен тумор в надключичната област-плоскоклетъчен карцином. Стартирало начално метастазиране в лимфните съдове около тумора.Маркиране на резекционни линии, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.