g2019-025-m-000

25m. Пациент с гигантски кожен тумор в надключичната област-плоскоклетъчен карцином. Стартирало начално метастазиране в лимфните съдове около тумора.Маркиране на резекционни линии. Проф д-р Георги Чернев, 2019.