g2019-025-z-043

25z43. Пациент с гигантски кожен тумор в надключичната област-плоскоклетъчен карцином. Интраоперативна находка след резекция на първичния тумор, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.