g2019-025-z-044

25z44. Пациент с гигантски кожен тумор в надключичната област-плоскоклетъчен карцином. Интраоперативна находка след резекция на първичния тумор, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.