g2019-025-z-076

25z76. Пациент с гигантски кожен тумор в надключичната област-плоскоклетъчен карцином. Интраоперативна находка след резекция на първичния тумор и подготовка за цервико-пекторална пластика за покриване на дефекта. Внимателна поетапна резекция на зоната около дясна гърда с оглед транслоцирането й във възходяща посока и покриване на дефекта, възникнал при отстраняване на кожния тумор. Последвала адаптация на раневите ръбове, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.