g2019-046-e-000

21e. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Планирано хирургично лечение. Интраоперативна находка. Отстраняване на първичния тумор. Проф д-р Георги Чернев, 2020.