g2019-046-i-000

21i. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Интраоперативна находка. Поетапно отпрепариране на кожата в проксимална посока с оглед освобождаване на триъгълно парче кожа, което да бъде траснспонирано към полето на възникналия постоперативен дефект. Транспозиционна –напредваща пластика. Проф д-р Георги Чернев, 2020.