Posts

1. Чернев Г, Зубулис Хр, Шейтанов И. Рядка форма на overlap синдром – lupus erythematodes/lichen ruber planus- полярна форма, комбиниран с хроничен улцериращ стоматит. Ревматология 2004; (12) 4:33-37.

2. Чернев Г, Зубулис Хр, Шейтанов И. Рядък случай на синдром на Rowell. Ревматология 2004; (12) 4: 38-41.

3. Чернев Г, Зубулис Хр. Рядък случай на folliculitis et perifolliculitis capitis abscedens et sufffodiens. Онкология 2004; 6:43-46.

4. Чернев Г, Зубулис Хр, Орфанос К. Рядък случай на капошиформен акроангиодерматит (Мorbus Мali). Онкология 2004; 6:47-49.

5. Чернев Г, Зубулис Хр, Орфанос К. Лечение на Morbus Hailey-Hailey c Pimeсrolimus. Дерматология и венерология 2004; (43) 4:37-40.

6. Чернев Г, Орфанос К. Малигнен меланом- ролята на началната клинична находка, туморната дебелина и ранната диагностика за прогнозата. Съвременна медицина 2005; 56 (1):50-55.

7. Чернев Г, Орфанос К. Малигнен меланом- апоптоза и меланом. Съвременна медицина 2005; 56 (1):56-61.

8. Чернев Г, Гайлен К, Зубулис Хр, Орфанос К. р 53- роля при регулирането на клетъчния цикъл и апоптозата при карциноми и при малигнен меланом. Съвременна медицина 2005; 56 (3):47-54.

9. Чернев Г, Гайлен К, Зубулис Хр, Орфанос К. Малигнен меланом- роля на клетъчните модулатори p 16, p 21, и p 27, както и на туморния супресорен протеин Rb като нови прогностични фактори. Съвременна медицина 2005; (56) 3:41-46.

10. Чернев Г. Прогностична значимост на протеините на ВСL-2 фамилията и инхибиторите на клетъчния цикъл при злокачествен меланом на кожата в стадий 2А. Автореферат на докторски дисертационен труд. София, 2006.

11. Чернев Г, Щайнхоф М, Шейтанов И, Зубулис Хр, Орфанос К. Scleredema adultorum, свързана с моноклонална гамопатия, захарен диабет тип 2 и начално засягане на хранопровода. Ревматология 2005; 13 (2):38-41.

12. Чернев Г, Требинг Д, Гьоринг ХД, Щайнхоф М, Зубулис Хр, Орфанос К. Pyoderma gangrenosum при болестта на Крон – роля на имунологичните параметри и хистологичната находка при поставяне на диагнозата и диференциалната диагноза. Българска хепатогастроентерология 2005; 7 (2):56-60.

13. Чернев Г, Требинг Д, Гьоринг ХД, Асаф Х, Орфанос К. Роля на антигенните детерминанти за поставяне на диагнозата при пемфигусните заболявания и рядък случай на пемфигус вулгарис. Дерматология и венерология 2005; 44 (2):48-55.

14. Чернев Г. Рядък случай на parakeratosis variegata преминаващ в mycosis fungoides. Дерматология и венерология 2005; 44 (2):40-44.

15. Чернев Г, Д Требинг Д. Псориатичен артрит- диагноза, патогенеза и терапия. Медицински преглед 2006; 42 (1):19-28.

16. Чернев Г, Цанков Н, Орфанос К. Апоптоза, клетъчен цикъл и малигнен меланом. Медицински преглед 2006; 42 (3):62-71.

17. Чернев Г. Чести проблеми при оперативната терапия на кожния меланом. Медицински преглед 2006; 42 (4): 28-37.

18. Чернев Г, Шейтанов И. Успешна терапия на псориатичен онихо-пахидермопериостит (РОРР/ОР3GO) с Neotigason. Ревматология 2006; 14 (1):37-40.

19. Чернев Г. Десмопластичен амеланотичен кожен меланом. Съвременна медицина 2006; 57 (2):57-60.

20. Чернев Г. Кожна саркоидоза – „Великият имитатор”. Съвременна медицина 2006; 57 (4):30-39.

21. Чернев Г, Требинг Д. Рядка форма на цикатризираща алопеция. Съвременна медицина 2006; (57) 3:56-60.

22. Коцев А, Чернев Г, Чернев К. Карциногенеза. Съвременна медицина 2006; 57 (5):51-62.

23. Чернев Г, Шейтанов И. Рядък случай на хроничен дискоиден lupus erythematosus, възникнал непосредствено след интензивна UV експозиция, роля на апоптозата като ключов фактор в патогенезата на заболяването. Ревматология 2006; 14 (2):42-47.

24. Чернев Г, Шейтанов И. Първичен дифузен В-клетъчен лимфом на кожата. Ревматология 2006; 14 (3):44-46.

25. Петрова Д, Чернев Г. Хепатит С вирусна инфекция и лимфопролиферативни нарушения. Медицинска мисъл 2006; (3):70-79.

26. Чернев Г. Синдром на Fuchs, имитиращ цикатризиращ лигавичен пемфигоид. Медицински преглед 2007; 43 (1):101-104.

27. Чернев Г. Съществува ли връзка между понятията антигенна мимикрия, епитопно разширяване и патогенезата на пемфигусните заболявания? Съвременна медицина 2007; 58 (1):52-61.

28. Чернев Г, Апостолова МД, Георгиева Я, Коцев А, Желязков А. Синдром на Stevens-Johnson– една все още голяма патогенетична мистерия и често дерматологично предизвикателство. Медицински преглед 2007; 43 (4):88-91.

29. Чернев Г. Аногенитално локализирани НРV асоциирани лезии. Медицински преглед 2007; 43 (2):14-24.

30. Чернев Г. Keratosis lichenoides chronica- cъществува ли въобще? Съвременна медицина 2007; 58 (4):42-47.

31. 30. Апостолова МД, Чернев Г. Прогностично значение на регулаторите на клетъчния цикъл р 21, р 27, р 53, Rb и на проапоптозните мултидоменни протеини Вах и Вак за канцерогенезата – критично мнение. Медицински преглед 2007; 43 (4):5-11.

32. Чернев Г. Венеричен лимфогранулом, имитиращ клинично гангренозна пиодерма и представящ се хистологично под формата на макрофагоцитен – хистиоцитен баланит. Медицински преглед 2007; 43 (3): 90-94.

33. Чернев Г. Graham Little-Piccardi-Lassueur syndrome- нови или непознати патогенетични аспекти. Съвременна медицина 2007; 58 (2):47-52.

34. Чернев Г. Tinea barbae, асоциирана и дисеминирана онихомикоза на долните крайници: автоинокулация или предшественик на по-сериозни системни нарушения? Съвременна медицина 2007; 58 (3):60-65.

35. Чернев Г. Първичен кожен CD30+ анапластичен Т-едроклетъчен лимфом. Съвременна медицина 2007; 58 (5-6):46-59.

36. Чернев Г, Апостолова МД, Георгиева Я, Дикова-Чернева М, Коцев А, Желязков А. Lichen ruber planus- неопознатият път от инфекция към автоимунитет. Медицински преглед 2008; 44 (1):5-13.

37. Tchernev G. The “Magic touch“ of Lichen ruber verrucosus et reticularis of Kaposi? Scripta Periodica 2009; 12 (1):3-10.

38. Tchernev G. Parapsoriasis lichenoides and the “Dermatologic masquerade“. Scripta Periodica 2009; 12 (2):3-9.

39. Tchernev G, Nenoff P. Human Papillomavirus Infections from Dermato-Venerological Point of View: Important Invasive and Nonivasive Treatment Optionts. Acta Medica Bulgarica (2009); 36 (1):24-32.

40. Лауманс A, Шулце И, Чернев Г, Неноф П. Microsporum canis като причина за tinea capitis profunda – опит с орален Terbinafine при дете. Медицински преглед 2009; 45 (3):83-87.

41. Чернев Г, Неноф П, Коста М, Саларо К. Необикновенна екстрагенитална форма на Lymphogranuloma venereum (LGV): „Нов” терапевтичен подход за „едно древно заболяване”? Медицински преглед 2009; 45 (1):77-82.

42. Tchernev G, Nenoff P. LICHEN RUBER PLANUS AND LICHENOID LIKE PATHOLOGIES OF THE SKIN: COMMUTING BETWEEN INVESTIGATION OF APOPTOTIC PATHWAYS, IMMUNOLOGIC PARAMETERS AND SIMPLE DERMATOLOGIC PREVENTION?Acta Medica Bulgarica 2009; 36 (2):70-81.

43. Fecker LF, Geilen CC, Tchernev G, Trefzer U, Assaf C, Kurbanov BM, Schwarz C, Daniel PT, Eberle J. Loss of Proapoptotic Bcl-2-Related Multidomain Proteins in Primary Melanomas is Associated with Poor Prognosis. J Invest Dermatol 2006; 126 (6):366-71.

44. Tchernev G, Orfanos CE. Antigen Mimicry, Epitope Spreading and the Pathogenesis of Pemphigus. Tissue Antigens 2006; 68 (4):280-6.

45. Tchernev G. Cutaneous Sarcoidosis: Тhe “Great Imitator”: Etiopathogenesis, Morphology, Differential Diagnosis, and Clinical Management. Am J Clin Dermatol 2006; 7 (6):375-82.

46. Tchernev G, Trebing D, Göring HD. Genitale Manifestation eines Lymphogranuloma venereum unter dem klinischen Bild einer ulzerierenden makrophagozytären Balanitis. Derm Praktische Dermatologie 2006; 12 (5):404-408.

47. Tchernev G, Orfanos CE. Downregulation of cell Cycle Modulators p 21, p 27, p 53, Rb and Proapoptotic Bcl-2-Related Proteins Bax and Bak in Cutaneous Melanoma is Associated with Worse Patient Prognosis: Preliminary Findings. J Cutan Pathol 2007; 34 (3):247-56.

48. Tchernev G, Brunner M, Göring HD. Postmenopausale frontale fibrosierende Alopezie. Derm Praktische Dermatologie 2007; 13 (1):58-62.

49.Tchernev G, Brunner M, Göring HD. Postmenopausale frontale fibrosierende Alopezie Typ Steven Kossard. Praktische Gynäkologie 2007; 12 (2):58-62.

50. Tchernev G, Trebing D, Brunner M, Göring HD. Eine seltene Dermatose aus dem erythematosquamösen Formenkreis. Derm Praktische Dermatologie 2007; 13 (2):140-146.

51. Tchernev G. Kutanes anaplastisches CD 30 (+) T-Zell-Lymphom: eine noch große Herausforderung aus dermatologischer Sicht. Derm Praktische Dermatologie 2008; 13 (1):35-45.

52. TchernevG. Sycosis barbae haemorrhagica profunda. Derm Praktische Dermatologie 2008; 14 (4):279-285.

53. Tchernev G. Graham-Little-Piccardi-Lassueur-Syndrom. Derm Praktische Dermatologie 2008; 14 (3):233-237.

54. Tchernev G. Immunohistochemische Marker und ihre Signifikanz beim desmoplastischen amelanotischen malignen Melanom. Derm Praktische Dermatologie 2008; 14 (6):495-500.

55. Tchernev G. Chronisch diskoider Lupus erythematosus und die Verbindung zu den pro- und anti-apoptotischen Signaltransduktionswegen. Derm Praktische Dermatologie 2008; 14 (5):377-387.

56. Tchernev G. L-onycho-pachydermoperiostite-psoriasique du grand orteil. Derm Praktische Dermatologie 2009; 14 (1):48-56.

57. Tchernev G, Dagatti MS, Apostolova MD, Trebing D, Göring HD. „Molecular Mimicry“, Lichen ruber planus und die „ Dermatologic Masquerade“. Derm Praktische Dermatologie 2009; 15 (3):226-235.

58. Tchernev G. Apoptotic pathways, Cell cycle regulation and Cancer Progression. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009; 29 (4):952-8.

59. TchernevG. Sexually transmitted Human Papillomavirus Infections : Epidemiology, Clinic, Morphology, DD, Prevention, Current Diagnostic and Treatment Options. Anais Brasileiros de dermatologia 2009; (4):377-389.

60.TchernevG, Salaro C, Nenoff P, Patterson JW, Costa M. Lymphogranuloma venereum: a Clinical and Histopathological “Chameleon” ? Anais Brasileiros de dermatologia 2010; 85 (4):525-30.

61. Tchernev G, Nenoff P. Antigen mimicry followed by epitope spreading: a pathogenetic trigger for the clinical morphology of lichen planus and Its transition to Graham Lassueur Piccardi Little syndrome and keratosis lichenoides chronica – medical hypotheses or reality? Anais Brasileiros de Dermatologia (2009); 84 (6):682- 688.

62.Tchernev G, Nenoff P. Dissecting the pathways of tumor escape: “Aquestion of life and death?” Anais Brasileiros de Dermatologia (2010); 85 (2):248-259.

63. Tchernev G, Nenoff P, Patterson JW, Horn LC. Sarcoidosis and sarcoid-like pathologies of the skin: result of a common pathological (immunodeficiency) process? – Authors’ reply to the comment of Dr Luis Ignacio Gonzalez-Granado JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 2010; 24 (4):498-499.

64. Tchernev G, Patterson JW, Nenoff P, Horn LC. Sarcoidosis of the skin – A dermatological puzzle: important differential diagnostic aspects and guidelines for clinical and histopathological recognition JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 2010; 24 (2):125-137.

65. Patterson JW, Tchernev G, Nenoff P, Salaro CP, Costa M. Lymphogranuloma venereum – a diagnostic and therapeutic dilemma. Acta Medica Hradec Kralowe 2010; (2):148-154.

66. Patterson JW, Tchernev G, Cardoso JC, Ali MM. ACQUIRED GRANULOMATOUS HAEMORRHAGIC DERMATOPHYTOSIS OF THE BEARD DUE TO TRICHOPHYTON RUBRUM – UNUSUAL CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL PRESENTATION IN A GERMAN MAN. Acta Medica Bulgarica 2010; 37 (2):65.

67. Okamoto H, Arseniev K, Cardoso JC, Tchernev G. ANAPLASTIC LARGE CD30-POSITIVE ALK-NEGATIVE Т-CELL LYMPHOMA OF THE SKIN-TREATMENT OPTIONS: CURRENT STATE AND FUTURE DIRECTIONS. Acta Medica Bulgarica 2010; 37 (2):70.

68. TchernevG, Cardoso JC. Familial benign chronic pemphigus (Hailey-Hailey Disease): use of topical immunomodulators as a modern treatment option. Rev Med Chil 2011; 139 (5):633-7.

69. Nenoff P, Tchernev G, Paasch U, Handrick W. [Skin and soft tissue infections due to non-tuberculous mycobacteria: etiology, epidemiology, pathogenesis, differential diagnostic aspects and therapeutic recommendations]. Wien Med Wochenschr 2011; 161 (17-18):426-32.

70. Ananiev J, Gulubova M, Tchernev G, Penkova M, Miteva R, Julianov A, Manolova I. Relation between transforming growth factor-β1 expression, its receptor and clinicopathological factors and survival in HER2-negative gastric cancers. Wien Klin Wochenschr 2011; 123 (21-22):668-73.

71. Salaro CP, Tchernev G. Case for diagnosis. An Bras Dermatol 2011 Aug; 86 (4):817-8.

72. Tchernev G, Cardoso J, Trafeli J, Kupcova G, Sucha N, Ananiev J. Early syphilitic meningoencephalitis masquerading as postclimacteric endogenous depression-a unique dermatologic presentation. Akush Ginekol (Sofiia) 2011; 50 (2):48-51.

73. Tchernev G. Folliculitis et perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens controlled with a combination therapy: systemic antibiosis (metronidazole plus clindamycin), dermatosurgical approach, and high-dose Isotretinoin. Indian J Dermatol 2011; 56 (3):318-20.

74. Ananiev J, Gulubova M, Manolova I, Tchernev G. Prognostic significance of HER2/neu expression in gastric cancer. Wien Klin Wochenschr 2011; 123 (13-14):450-4.

75. Ananiev J, Gulubova M, Manolova I, Tchernev G, Ramdan V, Vеlev, Gerenova J. Uncommon clinical presentation of fibrosarcoma of the thyroid gland in a patient with fatal outcome: the role of immunohistochemistry for confirmation of the diagnosis. Аcta Medica Bulgarica 2011; (1):19-25.

76. Ananiev J, Tchernev G, Penev M, Gulubova M, Kupcova G, Sucha N. Uncommon clinical presentation of balanitis circumscripta plasmacellularis Zoon associated with monoclonal gammopathy of IgG-type and acute exacerbation of seropositive rheumatoid arthritis – complete remission after systemic administration of doxycycline. Acta Medica Bulgarica 2011; (2):8-14.

77. Tchernev G, Ananiev J, Gulubova M. А case of giant squamous cell carcinoma of the tongue – a rare finding within the framework of dermatological screening? Acta Medica Bulgarica 2011; (2):67-71.

78. Ananiev J, Tchernev G, Patterson JW, Gulubova M, Ganchev G. р 53 – “The guardian of genome”. Acta Medica Bulgarica 2011; (2):72-82.

79. Ananiev J, Tchernev G, Gulubova M. Posttraumatic desmoplastic malignant melanomа – а rare case from the clinical practice. JournalMeditsinskipregled 2011; 47 (4):73-76.

80. Tchernev G, Patterson JW, Penev P, Vashina G, Kiriyak N, Todeva V, Gancheva D, Ananiev J, Gulubova M, Karshakova D, Kurteva S, Penev M, Kupcova G, Cardoso JC, Salaro C. Simplified dermatoscopic criteria for diagnosing benign and dysplastic melanocytic lesions and melanoma of the skin: indications for surgical removal. JournalMeditsinskipregled 2011;47 (3):5-18.

81. Ananiev J, Tchernev G, Galabova M. Basal cell carcinoma with atypical localisation and uncommon clinical presentation: complete remission after surgical excision. Journal Meditsinski pregled2011; 47 (3):60-63.

82. Kupcova G, Cardoso JC, Tchernev G, Sucha N, Ananiev J, Penev M. Whirlpool dermatitis associated with non-puerperal mastitis – a diagnostic challenge. JournalMeditsinskipregled 2011; 47 (2):64-66.

83. Ananiev J,Tchernev G, Gulubova M, Cardoso JC. PRIMARY NON-SPECIFIC SCARRING GRANULOMATOUS ALOPECIA – PATHOGENETIC MYSTERY АND THERAPEUTIC PROBLEM. GENERAL Medicine 2011; (4):15-19.

84. Tchernev G, Taneva T, Ananiev J, Cardoso JC, Gulubova M, Velev V, Karashmalakov A, Zisova L, Geilen CC. Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia-an incidental finding after surgical excision. Wien Med Wochenschr 2012; 162 (19-20):448-451.

85. Tchernev G, Patterson JW, Ananiev J, Tronnier M. Unilateral presentation of pseudo-Kaposi’s acroangiodermatitis–a diagnostic and therapeutic challenge. Vojnosanit Pregl 2012; 69 (4):370-3.

86. Tchernev G, Ananiev J, Cardoso JC, Wollina U, Verma SB, Patterson JW, Dourmishev LA, Tronnier M, Okamoto H, Mizuno K, Kanazawa N, Gulubova M, Manolova I, Salaro C. Sarcoidosis and molecular mimicry – important etiopathogenetic aspects: current state and future directions. Wien Klin Wochenschr 2012; 124 (7-8):227-38.

87. Kiriyak N, Tchernev G, Penev P, Ananiev J, Bakardzhiev I, Pehlivanov G, Zisova L, Patterson JW. Simplified Dermatoscopic Criteria for Diagnosing Benign and Malignant Nonmelanocytic Cutaneous Lesions: Indications for Surgical Removal. General Medicine 2012; (2):41-51.

88. Ananiev J, Tchernev G. HPV-associated verrucous carcinoma of the perianal region-complete remission after surgical excision and postoperative monochemotherapy with methotrexat. Akush Ginekol (Sofiia) 2012; 51 (1):54-7.

89. Nenoff P, Peter M, Tchernev G, Mulyowa G, Amerson E, Paasch U, Ananiev J.Lichen striatus in Uganda – case reports and update of clinical picture, differential diagnosis and pathogenesis: first description of patients in sub-Saharan-Africa. Acta Medica Bulgarica 2012; (1):71-86.

90. Ananiev J, Baraliakos X, Tchernev G. Reactivation of subacute cutaneous lupus erythematodes under the clinical picture of Rowell syndrome. Acta Medica Bulgarica 2012; (1):87-91.

91. Ananiev J, Penkova M, Tchernev G, Gulubova M. Macrophages, TGF-β1 expression and iron deposition in development of NASH. Centr European J Med 2012; (5):599-603.

92. Бакърджиев И, Драгнева Т, Пехливанов Г, Чернев Г, Гоневски М, Генев П. Базоцелуларен карцином с аксиларна локализация- рядък случай от клиничната практика. Дерматологичен преглед 2012; (1):18-22.

93. Аргиров А, Бакърджиев И, Пехливанов Г, Чернев Г. Генитална форма на Lichen sclerosus- успешно лечение с Pimecrolimus. Дерматологичен преглед 2012; (1):22-26.

94. Tchernev G, Ananiev J, Gulubova M, Bakardzhiev I, Pehlivanov G, Gonevski M, Zisova L, Cardoso JC. HPV-ASSOCIATED BUSCHKE-LÖWENSTEIN TUMOURS IN A PATIENT WITH DISSEMINATED ANOGENITAL FORM OF CONDYLOMATA ACUMINATA – A DERMATOSURGICAL PROBLEM. Acta Medica Bulgarica 2012; (2):37-42.

95. Ananiev J, Tchernev G, Bakardzhiev I. ULCERATIVE LESION IN THE GENITAL AREA – A RARE CASE OF NON KERATINIZING POORLY DIFFERENTIATED METASTASIZING SQUAMOUS CELL CARCINOMA WITH A LETHAL OUTCOME. Acta Medica Bulgarica 2012; (2):43-48.

96. Tchernev G, Penev PK, Nenoff P, Zisova LG, Cardoso JC, Taneva T, Ginter-Hanselmayer G, Ananiev J, Gulubova M, Hristova R, Nocheva D, Guarneri C, Kanazawa N. Onychomycosis: modern diagnostic and treatment approaches. Wien Med Wochenschr 2012 Sep 30. [Epub ahead of print]

97. Nenoff P, Handrick W, Krueger C, Vissiennon T, Wichmann K, Grаеser Y, Tchernev G. Dermatomycoses due to pets and farm animals. Neglected infections? Hautarzt 2012; 11 (63):848–858.

98. Tchernev G, Nenoff P. 18-year-old patient with hyperpigmentation on the toe Dtsch Med Wochenschr 2013 Apr; 138(16):835-6.

99. Списък на публикувани трудове в научни сборници – 1 на брой : Коцев А,Чернев Г, Чернев К. Карциногенеза. Сборник научни трудове посветен на 90 годишнината от създаването на Медицински факултет, Александровска болница, София, 2007:519-530.

100. Tchernev G, Tronnier M, Ananiev J, Taneva T, Patterson JW, Gulubova M, Trafeli JP, Gegova A, Harrell M, Guarneri C, Wollina U, Cardoso JC, Kanazawa N, Zisova L, Forsea AM, Zouboulis CC. Atypical fibroxanthoma- a diagnosis of exclusion! Wien Med Wochenschr 2013 Aug; 163(15-16):380-6.

101. Nenoff P, Tchernev G, Paasch U, Handrick W. Kutan-subkutane Infektionen durch nicht-tuberkulose Mykobakterien-ohne spezifische Tests keine sichere Diagnose! Der Deutsche Dermatologe 2013 ; 4: 246-251.

102. Tchernev G, Semkova K, Nenoff P, Ananiev J, Geilen CC.72-year-old patient with dark spot on the back after sun exposure. Dtsch Med Wochenschr 2013 Jun;138(25-26):1353-4.

103. Guarneri C, Bevelacqua V, Semkova K, Tchernev G, Tempel S, Wollina U. Subungual acrolentiginous amelanotic melanoma treated with amputation of the distal and middle phalanges. Wien Med Wochenschr 2013 Aug; 163(15-16):368-71.

104. Wollina U, Tchernev G. Advanced basal cell carcinoma. Wien Med Wochenschr 2013 Aug; 163(15-16):347-53.

105. Tronnier M, Semkova K, Wollina U, Tchernev G. Malignant melanoma: epidemiologic aspects, diagnostic and therapeutic approach. Wien Med Wochenschr. 2013 Aug; 163(15-16):354-8.

106. Tchernev G, Ananiev J, Semkova K, Dourmishev LA, Schonlebe J, Wollina U. Nevus Comedonicus: An Updated Review. Dermatology and Therapy (Heidelb) 2013; Vol 3 (1): 33-40.

107. Kanazawa N, Tchernev G, Kambe N. Monogenic early-onset sarcoidosis is no longer a variant of “idiopathic” sarcoidosis. J Am Acad Dermatol 2013; Vol 69 (7):164-165.

108. Semkova K, Tchernev G, Wollina U. Skin cancer treatment options: new horizons and promises for the future. Wien Med Wochenschr 2013 Aug; 163(15-16):345-6.

109. Semkova K, Tchernev G, Wollina U. Erosive pustular dermatosis (chronic atrophic dermatosis of the scalp and extremities). Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2013; (6):177–182.

110. Cardoso JC, Teixeira V, Tchernev G, Wollina U. [Merkel cell carcinoma: a review and update on aetiopathogenesis, diagnosis and treatment approaches.] Wien Med Wochenschr. 2013 Aug; 163(15-16):359-367.

111. Tchernev G, Semkova K, Philipov S, Gornev R, Ananiev J, Wollina U. Anorectal malignant melanoma in a hemorrhoidal nodule: a diagnostic and therapeutic problem. Wien Med Wochenschr 2013; 163 (21-22):499-504.

112. Tchernev G, Wollina U. Sarcoidosis, cancer and molecular mimicry. Int J Immunopathol Pharmacol. 2013 Jul-Sep;26(3):753-5.

113. Semkova K, Tchernev G. Superficial spreading melanoma- complete remission after surgical excision. Acta Medica bulgarica 2013;1:Vol XL:90-94.

114. Zisova LG, Dobrev HP, Tchernev G, Semkova K, Aliman AA, Chorleva KI, Chapanova AT, Vutova NI, Wollina U. Tinea atypica: report of nine cases. Wien Med Wochenschr 2013; 163 (23-24):549-555

115. Tchernev G, Julian Ananiev J, Cardoso JC. A rare case of a patient with metatypical basal cell carcinoma of the forehead treated succesfully with elliptical excision. Acta Medica Bulgarica 01/2013; XL(2):23-28.

116. Tchernev G, Ananiev J, Cardoso JC, Philipov S, Wollina U. Oncogenic balanitis.
Acta Medica Bulgarica 01/2013; XL(2):18-24.

117. Tchernev G, Semkova K, Cardoso JC, Ananiev J, Wollina U. Aquagenic keratoderma. Two new case reports and a new hypothesis. Indian dermatology online journal. 01/2014; 5(1):30-3.

118. Guarneri C, Tchernev G, Chokoeva AA, Ananiev J, Wollina U. [10-year-old boy with blackish brown skin alterations]. Dtsch Med Wochenschr. 2014 Dec;139(50):2585-6.

119. Chokoeva AA, Tchernev G, Tana M, Tana C. Exclusion criteria for sarcoidosis: A novel approach for an ancient disease? Eur J Intern Med. 2014 Dec;25(10):e120.

120. Tchernev G, Cardoso JC, Chokoeva AA, Verma SB, Tana C, Ananiev J, Gulubova M, Philipov S, Kanazawa N, Nenoff P, Lotti T, Wollina U. The “mystery” of cutaneous sarcoidosis: facts and controversies. Int J Immunopathol Pharmacol. 2014 Jul-Sep;27(3):321-30. Review.

121. Tchernev G, Chokoeva AA, Penev PK, Ananiev J, Nowak A, Bayyoud Y, Philipov S, Cardoso J, Wollina U. Relapsing advanced metatypical basal cell carcinomas (MTBCC) of the face: Surgical modalities. Wien Med Wochenschr. 2014 Dec;164(23-24):529-535. Epub 2014 Oct 2.

122. Tana C, Tchernev G. Images in clinical medicine. Familial multiple lipomatosis. N Engl J Med. 2014 Sep 25;371(13):1237.

123. Penev PK, Tchernev G, Chokoeva AA, Philipov S, Ananiev J, Wollina U. [14 year-old female patient with rounded dark brown lesion in the breast area: melanoma or nevus?]. Dtsch Med Wochenschr. 2014 Sep;139(38):1887-8.

124. Tchernev G, Ananiev J, Cardoso JC, Chokoeva AA, Philipov S, Penev PK, Lotti T, Wollina U. Multiple primary cutaneous melanomas in patients with FAMMM syndrome and sporadic atypical mole syndrome (AMS): what’s worse? Wien Med Wochenschr. 2014 Aug;164(15-16):302-7.

125. Tchernev G, Guarneri C, Bevelacqua V, Wollina U. Carcinoma cuniculatum in course of etanercept: blocking autoimmunity but propagation of carcinogenesis? Int J Immunopathol Pharmacol. 2014 Apr-Jun;27(2):261-6.

126. Kanazawa N, Tchernev G, Wollina U. Autoimmunity versus autoinflammation–friend or foe? Wien Med Wochenschr. 2014 Jul;164(13-14):274-7.

127. Wollina U, Tchernev G. Pyoderma gangrenosum: pathogenetic oriented treatment approaches. Wien Med Wochenschr. 2014 Jul;164(13-14):263-73.

128. Tchernev G, Wollina U. Bacterial antigens and molecular mimicry: the bridging common problematic link in the pathogenesis of sarcoidosis and sarcoid-like reactions: Isn’t it time to wake up? Wien Med Wochenschr. 2014 Jul;164(13-14):260-2.

129. Tchernev G, Lotti T, Cardoso JC, Kanazawa N, Guarneri C, Wollina U. Cancer, infection and disturbances of the integrity of tissue homeostasis: the most significant triggers for molecular mimicry and autoimmunity in dermatology? Wien Med Wochenschr. 2014 Jul;164(13-14):245-6.

130. Tchernev G, Wollina U. Pathways of tumor development and progression in drug-induced nonmelanoma skin cancer: a new hope or the next great confusion? Wien Med Wochenschr. 2014 Jul;164(13-14):286-95.

131. Wollina U, Steinbach F, Verma S, Tchernev G. Penile tumours: a review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014 Oct;28(10):1267-76.

132. Tchernev G, Tana C, Schiavone C, Cardoso JC, Ananiev J, Wollina U. Sarcoidosis vs. Sarcoid-like reactions: The Two Sides of the same Coin? Wien Med Wochenschr. 2014 Jul;164(13-14):247-59.

133. Ananiev J, Tchernev G. [Giant cutaneous benign fibrous histiocytoma of the breast: successful surgical approach in a young female patient]. Akush Ginekol (Sofiia). 2014;53(4):62-4.

134. Tchernev G, Chokoeva AA, Philipov S, Ananiev J. Dermatofibromyxoma of the inguinal fold mimicking accessory mamilla: surgical approach. Akusherstvo i ginekologiia 2014; 53(7):46-47.

135. Tchernev G. Etanercept. Reactions Weekly 2014; 1517(1):85.

136. Zisova LG, Abadjieva CI, Obreshkova E, Tchernev G, Vutova I. Association of eosinophilic fasciitis with morphea Folia medica 2014; 56(3):220-224.

137. Ananiev J, Penkova M, Slaveykov K, Tchernev G. Immunohistochemical expression of endothelial cell markers in case of Dieulafoy lesion: Is there a difference? Science Journal of Clinical Medicine 2014; 3(4):70-74.

138. Ckokoeva AA, Tchernev G. Significance of the clinical and dermatoscopic findings, histopathology and reflex confocal microscopy (RCM) in determining the origin of melanocytic lesions: An analysis based on a clinical case. Akusherstvo i ginekologiia 2014; 53(6):56-62.

139. Ananiev J, Penkova M., Tchernev G, Chokoeva A, Philipov S, Tana C, Gulubova M, Wollina Uwe. Macrophages and denritic cells in the development of liver injury leading to liver failure Journal of biological regulators and homeostatic agents 2014; 28(4):725-730.

140. Tchernev G, Ananiev J, Cardoso JC, Wollina U. Metatypical Basal Cell Carcinomas: A Succesfull Surgical Approach to Two Cases with different Tumour Locations Maedica Bucarest A Journal of Clinical medicine 2014; (9)(1):79-82.

141. ANANIEV J, TCHERNEV G, PHILIPOV S, GUARNERI C, PATTERSON JW, ZISOVA L, HRISTOVA R, BETEKHTIN M, WOLLINA U. HPV-ASSOCIATED PENILE PIGMENTED LESION Acta Medica Bulgarica 06/2014; XL1(1):88-94.

142. BETEKHTIN M, ANANIEV J, TCHERNEV G, ZISOVA L, PHILIPOV S, HRISTOVA R. EARLY ONSET BASAL CELL CARCINOMA: SURGICAL APPROACH Acta Medica Bulgarica 06/2014; XL1(1):82-87.